szukaj
www.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Hufce Pracy
Młodzieżowe Biura Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Ośrodki Szkolenia Zawodowego
Punkty Pośrednictwa Pracy
Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Środowiskowy Hufiec Pracy
Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
EURES
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Redakcja Biuletynu
Administracja
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży

Centra Edukacji i Pracy Młodzieży to placówki realizujące działalność w zakresie rynku pracy. Ich działalność polega na:

1. Analizowaniu rynku usług edukacyjnych i rynku pracy, a w szczególności:
 • gromadzeniu danych dotyczących lokalnego rynku pracy i usług edukacyjnych,
 • opracowywaniu analiz w ww. zakresie na potrzeby OHP,
 • opracowywaniu programów lokalnych związanych z problematyką zapobiegania bezrobociu, szczególnie wśród młodzieży,
 • inicjowaniu i wnioskowaniu o realizację programów wojewódzkich i regionalnych,
2. Prowadzeniu pośrednictwa pracy poprzez Młodzieżowe Biura Pracy oraz Punkty Pośrednictwa Pracy;

3. Prowadzeniu poradnictwa i informacji zawodowej;

4. Prowadzeniu szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy, w szczególności:
 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości i uzdolnień młodzieży oraz dorosłych zgłaszających się do OHP,
 • organizowaniu pomocy w wyborze optymalnej formy kształcenia (szkolne, pozaszkolne) dla młodzieży i dorosłych,
 • informowaniu o usługach szkoleniowych organizowanych przez Ośrodki Szkolenia Zawodowego OHP,
 • organizowaniu grup o zbieżnych potrzebach edukacyjnych,
 • współpracy z lokalnymi instytucjami szkoleniowymi, w tym instytucjami kształcenia ustawicznego,
 • gromadzeniu informacji o szkoleniach organizowanych przez inne instytucje edukacyjne/szkoleniowe działające na lokalnym rynku pracy,
 • kierowaniu zgłaszających się osób na szkolenia do ww. instytucji,
 • współpracy z innymi podmiotami na rynku pracy zajmującymi się prowadzeniem szkoleń zawodowych dla młodzieży.
5. Koordynowaniu działalności Młodzieżowych Biur Pracy, Punktów Pośrednictwa Pracy, Ośrodków Szkolenia Zawodowego, Młodzieżowych Centrów Kariery oraz Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej;

6. Promocji i informacji w zakresie realizowanych zadań, w szczególności:
 • prowadzeniu marketingu usług oferowanych przez OHP,
 • popularyzowaniu, promowaniu i informowaniu o działalności CEiPM,
 • ścisła współpraca z lokalnymi mediami (prasa, radio, telewizja),
 • wyszukiwanie i nawiązywanie współpracy z partnerami – instytucjami i organizacjami o podobnym profilu działania,
 • poszukiwaniu partnerów – sponsorów działalności OHP,
 • reprezentowaniu OHP na określonym terenie.
 
Adresy CEiPM na terenie woj. mazowieckiego:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie
Dyrektor: Wiesława Cichowska
ul. 17 Stycznia 49, 06-400 Ciechanów
tel./fax: (23) 672-40-18
e-mail: ceipm.ciechanow@mazowiecka.ohp.pl

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce
Dyrektor: Dariusz Małkowski
ul. Zawadzkiego 1a, 07-410 Ostrołęka
tel./fax: (29) 769-15-61
e-mail: ceipm.ostroleka@mazowiecka.ohp.pl

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku
Dyrektor: Marcin Pieniak
ul. Padlewskiego 5 pawilon 120A, 09-402 Płock
tel./fax: (24) 264-05-42
e-mail: ceipm.plock@mazowiecka.ohp.pl

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu
Dyrektor: Henryk Słomka
ul. Kraszewskiego 1/7, 26-610 Radom
tel./fax: (48) 362-25-01
e-mail: ceipm.radom@mazowiecka.ohp.pl
 
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach
Dyrektor: Edyta Ślubowska
ul. 3-go maja 28, 08-110 Siedlce
tel./fax: (25) 632-86-07e-mail:
ceipm.siedlce@mazowiecka.ohp.pl

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie
Dyrektor: Mariusz Janiszewski
ul. Puławska 234, 02-670 Warszawa
tel./fax: (22) 499-27-02
e-mail: ceipm.warszawa@mazowiecka.ohp.pl

2018-05-09
autor: Marta Sadowska
opublikował: Oskar Grzegorczyk