szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Punkty Pośrednictwa Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
Współpraca z zagranicą
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Administracja
CEiPM

Centra Edukacji i Pracy Młodzieży to placówki realizujące działalność w zakresie rynku pracy. Ich działalność polega na: 

1. Analizowaniu rynku usług edukacyjnych i rynku pracy,
a w szczególności:

· Gromadzeniu danych dotyczących lokalnego rynku pracy i usług edukacyjnych,

· Opracowywaniu analiz w ww. zakresie na potrzeby OHP,

· Opracowywaniu programów lokalnych związanych z problematyką zapobiegania

     bezrobociu, szczególnie wśród młodzieży,

· Inicjowaniu i wnioskowaniu o realizację programów wojewódzkich i regionalnych,

2. Prowadzeniu pośrednictwa pracy poprzez Młodzieżowe Biura Pracy oraz Punkty Pośrednictwa Pracy;

3. Prowadzeniu poradnictwa i informacji zawodowej;

4. Prowadzeniu szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy, w szczególności:

 • Rozpoznawaniu indywidualnych możliwości i uzdolnień młodzieży oraz dorosłych zgłaszających się do OHP,

 • Organizowaniu pomocy w wyborze optymalnej formy kształcenia (szkolne, pozaszkolne) dla młodzieży i dorosłych,

 • Informowaniu o usługach szkoleniowych organizowanych przez Ośrodki Szkolenia Zawodowego OHP,

 • Organizowaniu grup o zbieżnych potrzebach edukacyjnych,

 • Współpracy z lokalnymi instytucjami szkoleniowymi, w tym instytucjami kształcenia ustawicznego,

 • Gromadzeniu informacji o szkoleniach organizowanych przez inne instytucje edukacyjne/szkoleniowe działające na lokalnym rynku pracy,

 • Kierowaniu zgłaszających się osób na szkolenia do ww. instytucji,

 • Współpracy z innymi podmiotami na rynku pracy zajmującymi się prowadzeniem szkoleń zawodowych dla młodzieży.

5. Koordynowaniu działalności Młodzieżowych Biur Pracy, Punktów Pośrednictwa Pracy, Ośrodków Szkolenia Zawodowego, Młodzieżowych Centrów Kariery oraz Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej;

6. Promocji i informacji w zakresie realizowanych zadań,
w szczególności:

 • Prowadzeniu marketingu usług oferowanych przez OHP,

 • Popularyzowaniu, promowaniu i informowaniu o działalności CEiPM,

 • Ścisła współpraca z lokalnymi mediami (prasa, radio, telewizja),

 • Wyszukiwanie i nawiązywanie współpracy z partnerami – instytucjami i organizacjami o podobnym profilu działania,

 • Poszukiwaniu partnerów – sponsorów działalności OHP,

 • Reprezentowaniu OHP na określonym terenie.

Adresy CEiPM MWK OHP na terenie woj. mazowieckiego:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie

Dyrektor: Mariusz Janiszewski

ul. Puławska 234, 02-670 Warszawa

tel./fax: (22) 499-27-02

e-mail: ceipm.warszawa@mazowiecka.ohp.pl 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu

Dyrektor: Henryk Słomka

ul. Kraszewskiego 1/7, 26-610 Radom

tel./fax: (48) 362-25-01

e-mail: ceipm.radom@mazowiecka.ohp.pl 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie

Dyrektor: Wiesława Cichowska

ul. 17 Stycznia 49, 06-400 Ciechanów

tel./fax: (23) 672-40-18

e-mail: ceipm.ciechanow@mazowiecka.ohp.pl 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce

Dyrektor: Dariusz Małkowski

ul. Zawadzkiego 1a, 07-410 Ostrołęka

tel./fax: (29) 769-15-61

e-mail: ceipm.ostroleka@mazowiecka.ohp.pl 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku

p.o. Dyrektora: Marcin Pieniak

ul. Padlewskiego 5, 09-402 Płock

tel./fax: (24) 264-05-42

e-mail: ceipm.plock@mazowiecka.ohp.pl 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach

Dyrektor: Edyta Ślubowska

ul. 3-go maja 28, 08-110 Siedlce

tel./fax: (25) 632-86-07

e-mail: ceipm.siedlce@mazowiecka.ohp.pl 


  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2018-03-21 10:31:15, zmiany wykonał(a): Oskar  Grzegorczyk