szukaj
www.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Hufce Pracy
Młodzieżowe Biura Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Ośrodki Szkolenia Zawodowego
Punkty Pośrednictwa Pracy
Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Środowiskowy Hufiec Pracy
Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
EURES
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Redakcja Biuletynu
Administracja
Mobilne Centra Informacji Zawodowej

Mobilne Centra Informacji Zawodowej są jednostkami OHP, których działalność ukierunkowana jest na umożliwienie młodzieży nabycia umiejętności aktywnego planowania rozwoju zawodowego, zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających podniesienie własnej wartości na rynku pracy, podjęcie zatrudnienia bądź uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Sieć czterdziestu dziewięciu MCIZ obejmuje swoim zasięgiem teren całego kraju, by zgodnie ze swoją misją docierać w pierwszej kolejności do osób zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich. Forma ich działalności pozwala na przełamanie bariery dostępu do informacji zawodowej, a co za tym idzie – wspiera zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodzieży wchodzącej na rynek pracy.

 Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP swoją działalność kierują do młodzieży w wieku 15-25 lat, w szczególności do:
 • młodzieży zaniedbanej, o zmniejszonych szansach życiowych;
 • absolwentów szkół ponadgimnazjalnych bądź uczniów ostatnich klas tych szkół, absolwentów wyższych uczelni – młodzieży wykształconej i z pewnymi już kwalifikacjami zawodowymi, zagrożonej bezrobociem i bezrobotnej;
 • uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, którzy w czasie wolnym od nauki chcą pracować za pośrednictwem OHP i tym samym poprawić własną sytuację materialną.
 
Do głównych zadań MCIZ należy:
 • przeciwdziałanie bezrobociu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży zamieszkującej małe miasta i tereny wiejskie według standardów rozwiązywania tych problemów przyjętych w Unii Europejskiej,
 • udostępnienie młodzieży informacji zawodowych, multimedialnych programów komputerowych, informacji z rynku pracy, specjalnych zeszytów ćwiczeń, treningów, szkoleń, kursów umiejętności, narzędzi i metod planowania kariery, informacji o możliwych ścieżkach kształcenia,
 • prowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej dla młodzieży do 25 roku życia,
 • świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej z wykorzystaniem m.in. zasobów informacji zawodowej w formie drukowanej, audiowizualnej i innych nowoczesnych technik przekazu informacji opartych na technologii komputerowej,
 • prowadzenie zajęć grupowych dla młodzieży gimnazjum z zakresu orientacji zawodowej,
 • prowadzenie zajęć grupowych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z zakresu przygotowania do wejścia na rynek pracy,
 • prowadzenie zajęć grupowych dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzieży poszukującej pracy mających na celu nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskania zatrudnienia,
 • prowadzenie zajęć grupowych dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzieży poszukującej pracy przygotowujących do samozatrudnienia,
 • udzielanie porad zarówno w formie stacjonarnej, jak mobilnej z dojazdem do wszystkich zainteresowanych placówek,
 • gromadzenie, aktualizowanie, opracowywanie i upowszechnianie informacji zawodowych o zasięgu regionalnym,
 • organizowanie oraz koordynowanie rozwoju usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej na terenie województwa oraz wspieranie klubów pracy,
 • współpraca z powiatowymi urzędami pracy, placówkami oświatowymi, jednostkami administracji samorządowej oraz innymi partnerami funkcjonującymi na rynku pracy,
 • multiplikacja lokalnie zastosowanych nowych narzędzi i metod informacji poradnictwa zawodowego.

Swoje zadania Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP realizować będą poprzez prowadzenie zajęć grupowych i porad indywidualnych oraz udzielanie informacji zawodowej. MCIZ oferują nowoczesną, multimedialną informację o zawodach, szkołach zawodowych, jednostkach szkolących, kursach. Udzielają porad w formie stacjonarnej i mobilnej z dojazdem do wszystkich zainteresowanych placówek. Współpracują z powiatowymi urzędami pracy, placówkami oświatowymi, jednostkami administracji samorządowej, instytucjami pozarządowymi funkcjonującymi na lokalnym rynku pracy. Upowszechniają i udostępniają nowe narzędzia i metody informacji z zakresu poradnictwa zawodowego.

Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP oferują młodzieży dostęp do:
 • informacji edukacyjno-zawodowej
 • multimedialnego programu komputerowego
 • informacji o rynku pracy
 • treningów, szkoleń, kursów umiejętności
 • narzędzi i metod do planowania kariery
 • informacji o możliwych ścieżkach kształcenia

Adresy Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej w woj. mazowieckim:

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 49, 06-400 Ciechanów
tel./fax: (23) 672-40-18
e-mail: mciz.ciechanow@mazowiecka.ohp.pl

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Ostrołęce
ul. Zawadzkiego 1A, 07-410 Ostrołęka
tel./fax: (29) 769-15-61
e-mail: mciz.ostroleka@mazowiecka.ohp.pl

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Płocku

ul. Padlewskiego 5, 09-402 Płock
tel./fax: (24) 264-10-24
e-mail: mciz.plock@mazowiecka.ohp.pl

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Radomiu
ul. Kraszewskiego 1/7, 26-610 Radom
tel./fax: (48) 340-00-69
e-mail: mciz.radom@mazowiecka.ohp.pl

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Siedlcach
ul. 3-go maja 28, 08-110 Siedlce
tel./fax: (25) 632-86-07
e-mail: mciz.siedlce@mazowiecka.ohp.pl

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie
ul. Puławska 234, 02-670 Warszawa
tel. (22) 499-27-02
e-mail: mciz.warszawa@mazowiecka.ohp.pl

2018-05-09
autor: Marta Sadowska
opublikował: Oskar Grzegorczyk