szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Punkty Pośrednictwa Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
Współpraca z zagranicą
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Administracja
OSiW

Ośrodek Szkolenia i Wychowania jest jednostką organizacyjną Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP posiadającą bazę, zapewniającą uczestnikom całodobową opiekę wychowawczą. Jako jednostka regionalna służy przede wszystkim młodzieży z danego województwa. Głównym zadaniem Ośrodka Szkolenia i Wychowania jest:

  • Zapewnienie warunków do nauki i zdobywania kwalifikacji zawodowych,

  • Prowadzenie działalności wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej,  Prowadzenie pracy w zakresie informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego,

  • Współdziałanie z instytucjami środowiska lokalnego oraz rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników w procesie wychowania, organizowania życia kulturalnego i sportowego,

  • Organizowanie kształcenia w oparciu o własne warsztaty szkoleniowo-produkcyjne,

  • Umożliwienie i zabezpieczenie całodobowej opieki wychowawczej.

Adresy  Ośrodków Szkolenia i Wychowania: 

7-2 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Jaciążku
Kierownik OSiW – Edyta Rzeplińska-Filipowicz

Z-ca kierownika OSiW, kierownik internatu – Wojciech Gąsiewski
Kierownik warsztatów WSP – Jacek Ciborowski

Jaciążek 64A, 06-210 Płoniawy Bramura
tel./fax: (29) 717-86-02

tel.: (29) 717-85-21
e-mail: osiw@mazowiecka.ohp.pl
Formy kształcenia: Gimnazjum, RNZ                                             Kształcenie w zawodach: kucharz, krawiec, stolarz, ślusarz.

7-3 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Radomiu
Kierownik OSiW: Józef Jabłoński
z-ca Kierownika OSiW, Kierownik internatu: Paweł Ślaza

Kierownik warsztatów: Iwona Stafczyk
ul. J. I. Kraszewskiego 1/7, 26-600 Radom
tel.: (48) 363-95-32
e-mail: osiw.radom@mazowiecka.ohp.pl
Formy kształcenia: Gimnazjum, ZSZ, RNZ
Kształcenie w zawodach: fryzjer, kucharz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, ślusarz, cukiernik, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, elektromechanik pojazdów samochodowych, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, blacharz samochodowy.

 

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży 

jest jednostką organizacyjną Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP. ROSZM stwarza szczególnie korzystne warunki dla aktywizacji zawodowej uczestników i słuchaczy poprzez oferowanie możliwości zdobycia, podnoszenia, doskonalenia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy pracodawców i innych instytucji wspierających oraz realizowanie wspólnych celów ze szkołami i placówkami oświatowymi. Głównym zadaniem ROSZM-u jest stworzenie dla młodzieży, w szczególności bezrobotnej do 25 roku życia, możliwości:

- zdobycia kwalifikacji zawodowych,

- doskonalenia zawodowego,

- reorientacji zawodowej,

- zdobycia umiejętności poprawiających ich pozycje na rynku pracy,

kształtowanie zachowań i postaw przygotowujących do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Zwoleniu
Kierownik ROSZM: Małgorzata Komorowska
ul. J. I. Kraszewskiego 1/7, 26-600 Radom,

 tel.: (48) 363-95-32 , e-mail: roszm@mazowiecka.ohp.pl


Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Jaciążku
Kierownik ROSZM: Edyta Kluczek
Jaciążek 64A, 06-210 Płoniawy Bramura

tel./fax: (29) 717-86-02, e-mail: roszm.jaciazek@mazowiecka.ohp.pl
 

 

Uzyskanie szczegółowych informacji i dokonanie zapisów na kursy możliwe jest u kierownika ROSZM.


  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2018-03-21 10:31:15, zmiany wykonał(a): Oskar  Grzegorczyk