szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Punkty Pośrednictwa Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
Współpraca z zagranicą
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Administracja
Wznowienie działalności OSiW w Jaciążku

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP zakończyła realizację projektu „Modernizacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jaciążku”. Od 3 września placówkę otwarto dla młodzieży.

Ostatni etap modernizacji Ośrodka – przedsięwzięcia współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa, trwał 15 miesięcy i swój finał miał 30 sierpnia tego roku. To wtedy właśnie inwestycja, z wynikiem pozytywnym została odebrana przez organa wydające niezbędne do funkcjonowania takiej placówki pozwolenia. W związku z brakiem zastrzeżeń do wykonania określonych projektem prac przez radomską firmę Rosa-Bud S.A., Ośrodek z pierwszym dniem nowego roku szkolnego mógł ruszyć ze swoją statutową działalnością edukacyjno-wychowawczą. W pięknie odrestaurowanych i zmodernizowanych budynkach.
7-2 OSiW w Jaciążku znajdzie się miejsce dla 80 młodych ludzi, chcących kształcić się w takich zawodach jak: kucharz, ślusarz, krawiec czy stolarz. Doskonale wyposażone szkolne sale dydaktyczne oraz warsztaty, a także funkcjonalne i estetyczne pokoje internatowe zapewnią uczestnikom OHP komfortowe warunki do zdobywania wiedzy i rozwoju. Z dniem 3 września w nowo otwartej placówce pojawili się już pierwsi uczniowie i rozpoczęto rok szkolny.


2012-10-01
autor: Wojciech Biczan

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

dla rozwoju Mazowsza


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa.


„MODERNIZACJA OŚRODKA SZKOLENIA I WYCHOWANIA W JACIĄŻKU”


30.12.2010 r. zostało podpisane Porozumienie Nr RPMA.07.02. -14-136/09-00, zawarte pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowiecką Wojewódzką Komendą OHP w sprawie dofinansowania projektu „Modernizacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jaciążku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” Działania 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji”
OSiW w Jaciążku jest jedyną stacjonarną jednostką MWK OHP na północy województwa mazowieckiego realizującą zadania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z terenów powiatów: makowskiego, przasnyskiego, ostrołęckiego, ciechanowskiego i pułtuskiego. Ośrodek prowadzi komplementarną działalność, zapewniając młodzieży zakwaterowanie, opiekę, wychowanie, uzupełnienie wykształcenia oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych.
Przedmiotem projektu jest  modernizaca Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jaciążku w celu utworzenia nowoczesnego centrum kształcenia zawodowego przystosowanego do świadczenia kompleksowych usług z zakresu kształcenia i wychowania młodzieży w gminie Płoniawy Bramura w powiecie Maków Mazowiecki. W ramach projektu powstaną nowoczesne pracownie nauki zawodu, warsztaty, sale dydaktyczno – lekcyjne, świetlice pracownia komputerowa, biblioteka oraz sala widowiskowo – sportowa. Zostanie zagospodarowany teren ośrodka poprzez stworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w postaci boisk sportowych, terenów zielonych.
Adaptacja Ośrodka pozwoli na utworzenie 106 miejsc w internacie przeznaczonych dla młodych ludzi podchodzących ze środowisk wiejskich, zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem, z rodzin niewydolnych wychowawczo z terenów powiatu makowskiego i ościennych. W zmodernizowanym obiekcie młodzież będzie zdobywała praktyczną wiedzę zawodową, korzystała z nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej, dydaktycznej.
Objęcie całościową opieką stacjonarną tak licznej grupy wpłynie na zwiększenie efektywności działań w zakresie nauczania zawodowego, resocjalizacji, działań profilaktycznych. Pozwoli to na osiągniecie założonych celów projektu którymi min. są: zwiększenie szans edukacyjnych, życiowych i zawodowych młodzieży z obszarów wiejskich i środowisk marginalizowanych, wspieranie infrastruktury edukacyjnej, dydaktycznej i pomocniczej.

Modernizacja ośrodka realizowana będzie w latach 2010-2012.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu
2011-02-08
autor: Andrzej Dowejko
  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2018-03-21 10:31:15, zmiany wykonał(a): Oskar  Grzegorczyk