szukaj
www.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Hufce Pracy
Młodzieżowe Biura Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Ośrodki Szkolenia Zawodowego
Punkty Pośrednictwa Pracy
Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Środowiskowy Hufiec Pracy
Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
EURES
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Redakcja Biuletynu
Administracja
Kształcenie

Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Przeznaczone jest dla osób w wieku 15-18 lat, które z różnych przyczyn chcą lub muszą realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki łącząc go z pracą zarobkową.

Kształcenie młodzieży w MWK OHP polega na:
  • stwarzaniu odpowiednich warunków do rozwoju osobowości oraz przyswajania wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności,
  • wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży,
  • poprawie jakości edukacji, rozumianej jako integralny proces kształcenia i wychowania.
 W tym kontekście szczególnie ważne jest trafne określenie potrzeb edukacyjnych młodzieży stosownie do wymagań gospodarczych i społecznych.

Aby zagwarantować uczestnikom odpowiednie formy kształcenia, MWK OHP kieruje się nie tylko wiekiem uczestników i poziomem posiadanego przez niech wykształcenia, ale również predyspozycjami psychofizycznymi i zainteresowaniami. Uczestnicy MWK OHP kontynuują naukę przy zachowaniu obowiązujących przepisów w następujących formach: szkole podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy klasa VII i VIII, szkole podstawowej dla dorosłych klasa VII i VIII, zasadniczej szkole zawodowej w klasie III, szkole branżowej I-go stopnia oraz szkoleniach zawodowych w formie kursowej.

Uczestnicy MWK OHP kontynuują naukę przy zachowaniu obowiązujących przepisów w następujących formach:
  • szkolnych: gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy, gimnazjum dla dorosłych, zasadnicza szkoła zawodowa
  • pozaszkolnych: kursy zawodowe
Praktyczne przygotowanie zawodowe w MWK OHP odbywa się w u pracodawców zewnętrznych lub warsztatach szkoleniowych OHP. W zależności od typu szkoły, w której uczestnik realizuje kształcenie ogólne, podejmuje jednocześnie jedną z dwóch form przygotowania zawodowego:
  • przyuczenie do wykonywania określonej pracy, które jest przeznaczone dla młodzieży uczęszczającej do gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy lub gimnazjum dla dorosłych; udział w tej formie edukacji zawodowej prowadzi do zdobycia umiejętności stanowiących część wymagań kwalifikacyjnych dla wybranego przez uczestnika zawodu i trwa do ukończenia przez niego gimnazjum, jednak nie dłużej niż 22 miesiące;
  • nauka zawodu, która jest przeznaczona dla młodzieży posiadającej ukończone gimnazjum/szkołę podstawową, uczącej się w zasadniczej szkole zawodowej/branżowej szkole I stopnia lub uczestniczącej w kursach; udział w takiej formie edukacji zawodowej kończy się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych organizowanym przez okręgową komisję egzaminacyjną lub izby rzemieślnicze i prowadzi do uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz przygotowania do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika; nauka zawodu trwa 3 lata.

 
Uczestnictwo w OHP jest dobrowolne i bezpłatne.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi MWK OHP, odpowiedzialnymi za realizację celów związanych z wychowaniem, kształceniem i zatrudnieniem młodzieży są:

Hufce Pracy

Są jednostkami podległymi wojewódzkim komendom OHP. Zapewniają młodzieży zagrożonej wypadnięciem z systemu edukacji, zamieszkałej przede wszystkim w pobliżu jego siedziby (gmina, dzielnica, etc.) możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego oraz opiekę wychowawczą nakierowaną na profilaktykę, socjalizację i resocjalizację. Tutaj uczestnicy mają możliwość kontynuowania nauki i zdobycia zawodu w miejscu zamieszkania (forma tzw. dochodząca). Kształcenie zawodowe odbywa się w zakładach pracy pod kierunkiem instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kadra pedagogiczna hufców ściśle współdziała z pracodawcami, domami rodzinnymi i szkołami. W czasie wolnym od nauki i pracy organizowane są zajęcia o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym.

Środowiskowy Hufiec Pracy

To jednostka podległa wojewódzkiemu komendantowi OHP. Podobnie jak hufce pracy umożliwia młodzieży zagrożonej wypadnięciem z systemu edukacji, ale – zamieszkałej przede wszystkim w powiecie, w którym mieści się siedziba ŚHP lub na terenie sąsiadujących ze sobą powiatów – możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego realizowanego w warsztatach szkoleniowych OHP (a także u pracodawców i przedsiębiorców zewnętrznych). Zapewnia też opiekę wychowawczą nakierowaną na profilaktykę, socjalizację i resocjalizację, stwarzają warunki do korzystania przez młodzież i jej rodziny z różnorodnych form wsparcia w zakresie pomocy opiekuńczo-wychowawczej i kompensacyjnej, w tym ze świetlic środowiskowych OHP.

 Ośrodki Szkolenia i Wychowania

Ośrodki podlegają wojewódzkim komendom OHP, zapewniają młodzieży zagrożonej wypadnięciem z systemu edukacji, zamieszkałej przede wszystkim w rejonie powiatu i/lub województwa, możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego realizowanego w warsztatach szkoleniowych OHP (a także u pracodawców i przedsiębiorców zewnętrznych) oraz opiekę wychowawczą dla uczestników zakwaterowanych w internacie, nakierowaną na profilaktykę, socjalizację i resocjalizację. Ośrodki pełnią też usługi o charakterze profilaktyczno-resocjalizacyjnym na rzecz środowiska lokalnego i społeczności miejscowej, w tym w ramach świetlic środowiskowych OHP.

2018-05-09
autor: Marta Sadowska
opublikował: Oskar Grzegorczyk