szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Punkty Pośrednictwa Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
Współpraca z zagranicą
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Administracja
WYCHOWANIE

         Działania wychowawcze Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP realizowane są w oparciu o „System Wychowania w OHP”, „Program bezpieczeństwa i zapobiegania demoralizacji oraz przestępczości młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy”.
Głównym celem wychowania w MWK OHP jest socjalizacja uczestników poprzez dostosowanie programów do potrzeb emocjonalnych, społecznych oraz duchowych młodzieży.

Programy zajęć wychowawczych w MWK OHP realizowane są w oparciu o roczne plany pracy. Zajęcia odbywają się w różnorodnych formach, takich jak: pogadanki, prelekcje, spotkania z przedstawicielami instytucji współpracujących, warsztaty, treningi psychologiczne, zajęcia plastyczne. Tematyka zajęć obejmuje następujące bloki tematyczne;

Ø       Zajęcia adaptacyjne i integracyjne,

Ø       Prawa i obowiązki młodocianego pracownika, Kodeks Pracy,

Ø       Oddziaływania profilaktyczne, resocjalizacyjne oraz socjoterapeutyczne

Ø       Przygotowanie do życia w społeczeństwie, kształtowanie postaw pro-rodzinnych, pro-zdrowotnych i pro-społecznych,

Ø       Prewencja zachować suicydalnych,

Ø       Rozwijanie aktywności samokształceniowej,

Ø       Trening asertywności, rozwój własnej osobowości, radzenie sobie ze stresem, problemami i konfliktami, umiejętność poprawnego komunikowania się,

Ø       Zasady funkcjonowania samorządności w Polsce,

      

Zajęcia wychowawcze są prowadzone przez kadrę pedagogiczną, przy udziale merytorycznych pracowników specjalistycznych instytucji, z którymi OHP stale współpracuje.

W trakcie spotkań wychowawczych duży nacisk kładziony jest na tematykę bezpiecznego spędzania czasu wolnego, oraz problematykę uzależnień.

                Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP zwraca szczególną uwagę na wychowywanie młodzieży przez sport. W jednostkach organizacyjnych OHP na terenie Mazowsza znajduje się wiele sekcji sportowych, takich jak:

Ø       piłka nożna

Ø       piłka siatkowa

Ø       tenis stołowy

Ø       sekcja strzelecka

 

 


2009-05-29
autor: Piotr Parulski - Pedagog Wojewódzki
  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2018-03-21 10:31:15, zmiany wykonał(a): Oskar  Grzegorczyk