szukaj
www.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Hufce Pracy
Młodzieżowe Biura Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Ośrodki Szkolenia Zawodowego
Punkty Pośrednictwa Pracy
Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Środowiskowy Hufiec Pracy
Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
EURES
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Redakcja Biuletynu
Administracja
Wychowanie

Głównym celem wychowania w MWK OHP jest socjalizacja uczestników poprzez dostosowanie programów do potrzeb emocjonalnych, społecznych oraz duchowych młodzieży.
Programy zajęć wychowawczych w MWK OHP realizowane są w oparciu o roczne plany pracy. Zajęcia odbywają się w różnorodnych formach, takich jak: pogadanki, prelekcje, spotkania z przedstawicielami instytucji współpracujących, warsztaty, treningi psychologiczne, zajęcia plastyczne. Tematyka zajęć obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • zajęcia adaptacyjne i integracyjne
 • prawa i obowiązki młodocianego pracownika, Kodeks Pracy,
 • oddziaływania profilaktyczne, resocjalizacyjne oraz socjoterapeutyczne
 • przygotowanie do życia w społeczeństwie, kształtowanie postaw prorodzinnych, prozdrowotnych i prospołecznych.
 • prewencja zachować suicydalnych,
 • rozwijanie aktywności samokształceniowej,
 • trening asertywności, rozwój własnej osobowości, radzenie sobie ze stresem, problemami i konfliktami, umiejętność poprawnego komunikowania się,
 • zasady funkcjonowania samorządności w Polsce,
Zajęcia wychowawcze są prowadzone przez kadrę pedagogiczną, przy udziale merytorycznych pracowników specjalistycznych instytucji, z którymi OHP stale współpracuje.

W trakcie spotkań wychowawczych duży nacisk kładziony jest na tematykę bezpiecznego spędzania czasu wolnego, oraz problematykę uzależnień.

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP zwraca szczególną uwagę na wychowywanie młodzieży przez sport. W jednostkach organizacyjnych OHP na terenie Mazowsza znajduje się wiele sekcji sportowych, takich jak:
 • piłka nożna
 • piłka siatkowa
 • tenis stołowy
 • strzelectwo sportowe

2018-05-09
autor: Marta Sadowska
opublikował: Oskar Grzegorczyk