szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Punkty Pośrednictwa Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
Współpraca z zagranicą
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Administracja
Refundacje

WAŻNE INFORMACJE

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP uprzejmie informuje:

-  z dniem 1 lipca 2014 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Zgodnie z w/w rozporządzeniem  refundacja stanowi pomoc de minimis. (Dz. U. z 2014, poz. 865).

- komplet dokumentów tj. wniosek o zawarcie umowy wraz z kopią umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej na czas nieokreślony i inne wymagane w rozporządzeniu dokumenty należy złożyć łącznie do Centrum Edukacji i Pracy w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku.

 

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w terminach  7 oraz 20 dnia każdego miesiąca składa wnioski do Komendy Głównej OHP o przydział środków z Funduszu Pracy na  refundację, na podstawie poprawnych wniosków finansowych zaakceptowanych do wypłaty.

Wyjątek stanowi miesiąc grudzień – wniosek o przydział środków składany jest jednorazowo do 10 grudnia. Środki pieniężne są przekazywane na wskazane przez pracodawcę konto bankowe, po otrzymaniu środków z Komendy Głównej co ma miejsce do  11 i 24 dnia każdego miesiąca.

KOMUNIKAT W SPRAWIE PKD:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich pracodawców składających wnioski o zwarcie umowy refundacyjnej o wpisywanie uaktualnionego numeru PKD.

Od 1 stycznia 2010 roku obowiązuje nowe oznaczenie PKD jako jedyne  honorowane we wnioskach o zawarcie umowy refundacyjnej, które składają Państwo  do Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży – Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD (Dz. U. Nr 251, poz. 1885) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów  zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD (Dz. U. z 2009 r. Nr 59, poz. 489).

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 674 z póź. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 155 poz. 920), Ochotnicze Hufce Pracy od 1 września 2004 roku stały się jedyną instytucją rynku pracy, która przyjmuje wnioski o zawarcie umów oraz zawiera umowy o refundację ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń.

Młodocianym w rozumieniu Kodeksu Pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat (Art. 190 § 1 KP). 

O refundację wynagrodzeń młodocianych i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń może się ubiegać pracodawca, który zamierza zatrudnić młodocianych, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

- chce zatrudnić młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- pracodawca, osoba prowadząca w jego imieniu zakład pracy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniająca warunki  do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących  odbywanie przygotowania zawodowego.

JAK PODPISAĆ UMOWĘ O REFUNDACJĘ

Pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy o refundacje wynagrodzeń w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP właściwym dla miejsca przygotowania zawodowego. Wniosek można przekazać samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców np. Cech Rzemiosł Różnych.

Wniosek o zawarcie umowy powinien zawierać:

1)     nazwę miejscowości i datę wypełnienia wniosku o zawarcie umowy;

2)    nazwę pracodawcy, adres siedziby, miejsce prowadzenia działalności oraz numer 

  konta bankowego, na które będzie przekazywana wypłata refundacji;

3)     numer identyfikacji podatkowej NIP;

4)     oznaczenie prowadzonej działalności według PKD;

5)     formę prawną prowadzonej działalności;

6)  nazwędokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia 

      przygotowania zawodowego młodocianych;

7)    wykaz imienny młodocianych, których dotyczy wniosek o zawarcie umowy,    obejmujący:

   a)  imię i nazwisko młodocianego,

   b)  numer PESEL młodocianego,

   c) datę zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas 

       nieokreślony, w tym czas trwania przygotowania zawodowego,

  d) nazwę zawodu lub zakres przyuczenia, w których odbywa się przygotowanie zawodowe,

  e) formę odbywania przygotowania zawodowego (nauka zawodu albo przyuczenie do            wykonywania określonej pracy).

8)     Dodatkowo do wniosku pracodawca powinien dołączyć oświadczenia o:

a)    liczbie pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku o zawarcie umowy, z  uwzględnieniem młodocianych i rok ich nauki,

b)    liczbie młodocianych, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia 

   wniosku o zawarcie umowy ukończyli przygotowanie zawodowe u tego 

   pracodawcy,

c)    liczbie młodocianych, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe w  okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy i 

   kontynuowali zatrudnienie u tego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy 

   lub nadal są u niego zatrudnieni,

d)    niekorzystaniu z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od 

    tych wynagrodzeń młodocianych.

9)     Deklarację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego każdego młodocianego, którego dotyczy wniosek o zawarcie umowy.

Do wniosku o zawarcie umowy dołącza się również :

1)    kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej na czas  nieokreślony przez pracodawcę z młodocianym,

2)    oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów 

  potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób 

  prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych,

3)     zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis.

PODSTAWA PRAWNA :

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.

(Dz.U. z 2014 r. Nr 0, poz. 865)

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(Dz. U. 2013 r., Nr 0, poz. 674, ze zm.)

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie włączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str.3)

- art. 190, art. 191 Kodeksu pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141);

 

 

 

 

 

 

 

 


2014-07-11
autor: Anna Wrotniak
  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2018-03-21 10:31:15, zmiany wykonał(a): Oskar  Grzegorczyk