szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Punkty Pośrednictwa Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
Współpraca z zagranicą
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Administracja
Projekty EFS

Projekt: „Obudź swój potencjał – EFS”

Okres realizacji projektu: od: 01.02.2016 r. do: 31.05.2017 r.

W pierwszych miesiącach 2016 roku rozpocznie się rekrutacja uczestników do projektu „Obudź swój potencjał” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy jego 170 uczestników objętych wsparciem - osób młodych w wieku 18-24 lata z grupy NEET

poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu, tj. od 01.02.2016 r. do 31.05.2017 r.

Rekrutacja i udział w projekcie dla osób:

- w wieku 18-24 lata,

- znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, którzy posiadają wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej (dopuszcza się tez uczestników z nieukończonym poziomem ISCED I),

- nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu,

- nie posiadających kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

- nieposiadających zatrudnienia,

- niezarejestrowanych w PUP tj. osoby bierne zawodowo,

- posiadających zawód lub kwalifikacje w zawodzie, które po skończeniu nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

W ramach projektu młodzieży zostanie przedstawiona oferta zgodnie ze standardem „Gwarancji dla młodzieży”. Wsparcie tej grupy będzie się zatem koncentrować na szkoleniach i kursach w kierunkach wskazywanych jako zawody deficytowe, wobec których istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy oraz staży zawodowych.

Projekt przewiduje udział osób niepełnosprawnych jako tych, które mają największe trudności z wejściem lub utrzymaniem się na lokalnym rynku pracy. Realizacja projektu ma za zadanie ułatwić młodym ludziom dostęp do usług rynku pracy i przezwyciężyć bariery w uzyskaniu zatrudnienia, a podjęcie interwencji względem młodzieży z niepełnosprawnościami – zmniejszyć ich bierność zawodową i wpłynąć na kształtowanie aktywnej postawy wobec indywidualnego rozwoju zawodowego i osobistego.

 Projekt będzie realizowany w następujących jednostkach OHP:

- Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie

Tel. (22) 827-62-50

- Młodzieżowe Centrum Kariery w Sochaczewie

Tel. (46) 862-29-63

- Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu

Tel. (48) 362-25-01

- Młodzieżowe Centrum Kariery w Pionkach

Tel. (48) 312-15-04

- Młodzieżowe Centrum Kariery w Zwoleniu

Tel. (48) 676-21-12

- Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie

Tel. (23) 672-40-18

- Młodzieżowe Centrum Kariery w Przasnyszu

Tel. (29) 752-29-29

- Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce

Tel. (29) 769-15-61

- Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszyńcu

Tel. (29) 772-12-99

- Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku

Tel. (24) 264-05-42

- Punkt Pośrednictwa Pracy w Sierpcu

Tel. (24) 275-13-18

- Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach

Tel. (25) 632-86-07

 


Projekty EFS

Projekt: „Akcja aktywizacja – EFS”

Okres realizacji projektu: od: 01.03.2016 r. do: 31.12.2017 r.

W 2016 roku rozpocznie się rekrutacja uczestników do projektu „Akcja aktywizacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja i udział w projekcie osób:

I grupa (15-17 lat) – to z racji wieku osoby bierne zawodowo, zaniedbujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (nie kontynuujące nauki po ukończeniu gimnazjum) zagrożone wykluczeniem społecznym, które mają problemy z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się. Wsparcie im udzielone ma w swoich założeniach prowadzić do podjęcia nauki lub szkolenia bądź nabycia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz nabycia elementarnych kompetencji społecznych.

Grupa ta zostanie podzielona na dwie grupy wiekowe:

- grupa I A – 15-16 lat. Okres rekrutacji: marzec – kwiecień 2016 r.

- grupa IB – 16-17 lat. Okres rekrutacji: lipiec – sierpień 2016 r.

II grupa (18-24 lata) – to osoby bierne zawodowo, nieuczące się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy. Zakłada się, że będą to osoby niezarejestrowane w PUP. Okres rekrutacji: wrzesień – październik 2016 r.

Ponadto w ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby z niepełnosprawnościami.

uzyska, podwyższy lub zmieni kwalifikacje zawodowe dzięki ukończeniu kursów zawodowych. Nastąpi u niej także wzrost kompetencji ogólnych oraz umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji w wyniku ukończenia zajęć z zakresu umiejętności społecznych oraz kursów umiejętności podstawowych (m.in. zajęcia z psychologiem, kursy językowe, kursy komputerowe, kursy prawa jazdy etc.). Zostanie jej stworzona możliwość nabycia umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w ramach staży zawodowych oraz zdobycia wiedzy w

zakresie technik i metod poszukiwania pracy poprzez ukończenie zajęć z doradcą

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

Młodzież biorąca udział w projekcie zawodowym. Młodzież otrzyma wsparcie, które kompleksowo ma oddziaływać na zwiększenie możliwości zatrudnienia (lub założenie własnej działalności gospodarczej).

Projekt będzie realizowany w następujących jednostkach OHP:

- Hufiec Pracy 7-4 w Warszawie (dla osób w wieku 15-16 lat)

Tel. (22) 618-07-33

- Hufiec Pracy 7-6 w Warszawie (dla osób w wieku 15-16 lat)

Tel. (22) 424-98-35

- Hufiec Pracy 7-13 w Kozienicach (dla osób w wieku 15-16 lat)

Tel. (48) 332-24-13

- Hufiec Pracy 7-26 w Pruszkowie (dla osób w wieku 15-16 lat)

Tel. (22) 728-36-72

- Hufiec Pracy 7-9 w Warszawie (dla osób w wieku 16-17 lat)

Tel. (22) 813-05-71

- Hufiec Pracy 7-11 w Płocku (dla osób w wieku 16-17 lat)

Tel. (24) 268-11-37

- Hufiec Pracy 7-28 w Warszawie (dla osób w wieku 18-24 lata)

Tel. (22) 353-08-41

- Hufiec Pracy 7-22 w Warszawie (dla osób w wieku 18-24 lata)

Tel. (22) 823-86-64

- Hufiec Pracy 7-8 w Wyszkowie (dla osób w wieku 18-24 lata)

Tel. (29) 742-06-56

- Hufiec Pracy 7-1 w Radomiu (dla osób w wieku 18-24 lata)

Tel. (48) 363-95-32

- Środowiskowy Hufiec Pracy 7-5 w Ciechanowie (dla osób w wieku 18-24 lata)

Tel. (23) 673-69-92

- Hufiec Pracy 7-7 w Siedlcach (dla osób w wieku 18-24 lata)

Tel. (25) 632-36-78

- Hufiec Pracy 7-2 w Ostrołęce (dla osób w wieku 18-24 lata)

Tel. (29) 769-16-08

- Hufiec Pracy 7-36 w Wołominie (dla osób w wieku 18-24 lata)

Tel. (22) 787-36-43

- Hufiec Pracy 7-18 w Garwolinie (dla osób w wieku 18-24 lata)

Tel. (25) 786-10-10

- Hufiec Pracy 7-19 w Mińsku Mazowieckim (dla osób w wieku 18-24 lata)

Tel. (25) 758-24-26

 


  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2018-03-21 10:31:15, zmiany wykonał(a): Oskar  Grzegorczyk