szukaj
www.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Hufce Pracy
Młodzieżowe Biura Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Ośrodki Szkolenia Zawodowego
Punkty Pośrednictwa Pracy
Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Środowiskowy Hufiec Pracy
Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
EURES
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Redakcja Biuletynu
Administracja
Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP

Wojewódzka Komenda jest jednostką organizacyjną Ochotniczych Hufców Pracy. Jest dysponentem trzeciego stopnia budżetu OHP. W jej skład wchodzą wszystkie jednostki organizacyjne OHP, funkcjonujące na terenie danego Mazowsza, za wyjątkiem ośrodków szkolenia zawodowego.

Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką budżetową, nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw pracy. Są również stałym konsultantem projektów aktów prawnych i tym samym mają pewien wpływ na kierunki zmian i działań społecznych oraz edukacyjnych. Zakres tej działalności obejmuje kształcenie, wychowanie, aktywizację zawodową, zatrudnienie oraz przeciwdziałanie bezrobociu młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Poprzez możliwość uzupełnienia wykształcenia, realizacji przygotowania zawodowego, zdobycia zawodu i kwalifikacji, OHP stwarzają młodzieży zagrożonej wypadnięciem z systemu edukacji szansę aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym i na rynku pracy, a w konsekwencji redukują bierność społeczno-zawodową młodzieży i ograniczają krąg poszerzania się grupy tzw. NEET, czyli młodych osób, które nie kształcą się, nie pracują i nie szkolą. Udzielają również młodzieży ze środowisk defaworyzowanych wielopłaszczyznowej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów psychospołecznych, wychowawczych, socjalnych. Realizacja zadań i ich efekty podlegają bieżącemu monitorowaniu, ukierunkowanemu na ocenę ich skuteczności, jakości działań oraz zgodności z zakładanymi celami określonymi przepisami prawnymi i procedurami.

Główne zadania OHP są określone zapisami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U.13.0.674 z późn. zm.). Określają one zasadnicze obowiązki instytucji w odniesieniu do młodzieży. Należy do nich m. In. tworzenie możliwości:

  • uzupełnienia wykształcenia i zdobycia umiejętności lub kwalifikacji zmierzających do zatrudnienia i usamodzielnienia (działalność edukacyjna realizowana w ramach jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP: Hufiec Pracy - HP, Środowiskowy Hufiec Pracy - ŚHP, Ośrodek Szkolenia i Wychowania - OSiW,);
  • powszechnego dostępu do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych (działalność realizowana w ramach jednostek szkoleniowych: Ośrodek Szkolenia Zawodowego - OSZ, Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży – ROSZM  oraz jednostek rynku pracy: Młodzieżowe Centrum Kariery – MCK, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży - CEiPM, Punkt Pośrednictwa Pracy – PPP, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej – MCIZ).Nasze jednostki rozlokowane są na terenie województwa mazowieckiego w:

Białobrzegach

- Młodzieżowe Centrum Kariery

Bielsku

- Młodzieżowe Centrum Karieryf

Ciechanowie
- Środowiskowy Hufiec Pracy 7-5
- Warsztaty Szkoleniowo - Produkcyjne
- Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
- Młodzieżowe Biuro Pracy
- Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
- Ośrodek Szkolenia Zawodowego

Garwolinie
- Hufiec Pracy 7-18

Grodzisku Mazowieckim
- Hufiec Pracy 7-31

Grójcu

- Punkt Pośrednictwa Pracy

Iłży

- Młodzieżowe Centrum Kariery

Jaciążku

- Ośrodek Szkolenia i Wychowania 7-2

Karniewie

- Młodzieżowe Centrum Kariery

Kozienicach

- Hufiec Pracy 7-13

Legionowie

- Młodzieżowe Centrum Kariery

Lipsku

- Punkt Pośrednictwa Pracy

Makowie Mazowieckim

- Punkt Pośrednictwa Pracy

Mińsku Mazowieckim

- Hufiec Pracy 7-19

Mławie

- Hufiec Pracy 7-3

Myszyńcu

- Młodzieżowe Centrum Kariery

Ostrołęce

- Hufiec Pracy 7-2
- Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
- Młodzieżowe Biuro Pracy
- Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
- Ośrodek Szkolenia Zawodowego

Ostrowi Mazowieckiej

- Młodzieżowe Centrum Kariery

Otwocku

- Punkt Pośrednictwa Pracy

Pionkach

- Młodzieżowe Centrum Kariery, Ośrodek Szkolenia Zawodowego

Płocku

- Hufiec Pracy 7-11
- Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
- Młodzieżowe Biuro Pracy
- Mobilne Centrum Informacji Zawodowej

Płońsku

- Hufiec Pracy 7-35

Pruszkowie

- Hufiec Pracy 7-26

Przasnyszu

- Młodzieżowe Centrum Kariery

Pułtusku

- Młodzieżowe Centrum Kariery

Radomiu

- Młodzieżowe Centrum Kariery
- Ośrodek Szkolenia i Wychowania 7-3
- Warsztaty Szkoleniowo - Produkcyjne
- Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
- Młodzieżowe Biuro Pracy
- Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
- Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży

Siedlcach

- Hufiec Pracy 7-7
- Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
- Młodzieżowe Biuro Pracy
- Mobilne Centrum Informacji Zawodowej

Sierpcu

- Punkt Pośrednictwa Pracy

Sochaczewie

- Młodzieżowe Centrum Kariery

Szydłowcu

- Punkt Pośrednictwa Pracy

Warce

- Młodzieżowe Centrum Kariery

Warszawie

- Hufiec Pracy 7-4
- Hufiec Pracy 7-6
- Hufiec Pracy 7-9
- Hufiec Pracy 7-22
- Hufiec Pracy 7-28
- Hufiec Pracy 7-32
- Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
- Młodzieżowe Biuro Pracy
- Mobilne Centrumn Informacji Zawodowej
- Punkt Pośrednictwa Pracy
- Trzy Młodzieżowe Centra Kariery
- Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży

Węgrowie

- Punkt Pośrednictwa Pracy

Wołominie

- Hufiec Pracy 7-36

Wyszkowie

- Hufiec Pracy 7-8
- Punkt Pośrednictwa Pracy

Zwoleniu

- Młodzieżowe Centrum Kariery