szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Punkty Pośrednictwa Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
Współpraca z zagranicą
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Administracja
Podstawa prawna

 
Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw Pracy. OHP wykonują zadania Państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.
Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy regulują następujące akty normatywno-prawne:


- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz. U. z 2016 r.  poz. 645, tekst jednolity),

- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.  poz. 885 tekst jednolity z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej  z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy  (Dz.U. z 2011 r. Nr 155 poz. 920).

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (Dz.U. z 2004 r.  Nr 262 poz. 2604),

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat  (Dz.U. z 2012 r. Nr 0 poz. 857),

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom  (Dz.U. z 2014 r. Nr 0 poz. 865),

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010 r. Nr 244 poz. 1626).

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania  (Dz.U. z 2014 poz. 232 z późn. zm.).

 


  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2018-03-21 10:31:15, zmiany wykonał(a): Oskar  Grzegorczyk