szukaj
www.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Hufce Pracy
Młodzieżowe Biura Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Ośrodki Szkolenia Zawodowego
Punkty Pośrednictwa Pracy
Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Środowiskowy Hufiec Pracy
Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
EURES
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Redakcja Biuletynu
Administracja
Majątek MWK OHP

Majątek Skarbu Państwa, którym dysponuje Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (stan na dzień 31.12.2017)
 
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem: 7 619 243,55 w tym:
  • budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 7 110 013,43
  • urządzenia techniczne i maszyny - 245 548,70
  • środki transportu - 174 825,68
  • pozostałe środki trwałe - 18 992,74
  • grunty -  69 863,00

Likwidacja majątku

Zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie publikuje wykaz zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego, o wartości początkowej przekraczającej 1200 zł, które zostały zakwalifikowane do likwidacji. 

Przekazanie majątku

Zgodnie z § 38 pkt. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP publikuje informację o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz Powiatu Zwoleńskiego składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących wyposażenie zlikwidowanego Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zwoleniu.