szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Punkty Pośrednictwa Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
Współpraca z zagranicą
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Administracja
Majątek MWK OHP

Majątek Skarbu Państwa, którym dysponuje Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (stan na dzień 31.12.2016)

Rzeczowe aktywa trwałe ogółem:   8 323 415,19  w tym:

Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 7 902 934,97

Urządzenia techniczne i maszyny -    233 629,36

Środki transportu -     12 968,80

Pozostałe środki trwałe -    24 719,06

Grunty -    149 163,00Likwidacja majątku

 
Zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie publikuje wykaz zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego, o wartości początkowej przekraczającej 1200 zł, które zostały zakwalifikowane do likwidacji.

 


Przekazanie majątku
Zgodnie z § 38 pkt. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP publikuje informację o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz Powiatu Zwoleńskiego składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących wyposażenie zlikwidowanego Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zwoleniu.

 

 

  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2018-03-21 10:31:15, zmiany wykonał(a): Oskar  Grzegorczyk