szukaj
www.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Zatrudnienie
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Hufce Pracy
Młodzieżowe Biura Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
EURES
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Redakcja Biuletynu
Administracja

Witamy na podmiotowych stronach

Biuletynu Informacji Publicznej

 

Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy

Ochotniczych Hufców Pracy

 

 

Serwis ten stanowi realizację następujących przepisów:

● ustawy z dnia 6 września 2001r.
o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2014 r. poz. 782, 1662, z 2015r. poz.1240 tekst jednolity)

● rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie
Biuletynu Informacji Publicznej
(Dz. U. Nr 10 poz. 68 z 2007r.)

 

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619), które utraciło moc z dniem 21 stycznia 2007 r. na podstawie art. 63 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501).