Kształcenie
Strona główna  >   Działalność   >   Kształcenie
Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Przeznaczone jest dla osób w wieku 15-18 lat, które z różnych przyczyn chcą lub muszą realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki łącząc go z pracą zarobkową.

Kształcenie młodzieży w MWK OHP polega na:
  • stwarzaniu odpowiednich warunków do rozwoju osobowości oraz przyswajania wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności,
  • wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży,
  • poprawie jakości edukacji, rozumianej jako integralny proces kształcenia i wychowania.
W tym kontekście szczególnie ważne jest trafne określenie potrzeb edukacyjnych młodzieży stosownie do wymagań gospodarczych i społecznych.

Aby zagwarantować uczestnikom odpowiednie formy kształcenia, MWK OHP kieruje się nie tylko wiekiem uczestników i poziomem posiadanego przez niech wykształcenia, ale również predyspozycjami psychofizycznymi i zainteresowaniami. Uczestnicy MWK OHP kontynuują naukę przy zachowaniu obowiązujących przepisów w następujących formach: szkole podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy klasa VII i VIII, szkole podstawowej dla dorosłych klasa VII i VIII, szkole branżowej I-go stopnia oraz szkoleniach zawodowych w formie kursowej.

Uczestnicy MWK OHP kontynuują naukę przy zachowaniu obowiązujących przepisów w następujących formach:
  • szkolnych: podstawowa oddziałami przysposabiającymi do pracy, podstawowa dla dorosłych, branżowa I stopnia
  • pozaszkolnych: kursy zawodowe
Praktyczne przygotowanie zawodowe w MWK OHP odbywa się w u pracodawców zewnętrznych lub warsztatach szkoleniowych OHP. W zależności od typu szkoły, w której uczestnik realizuje kształcenie ogólne, podejmuje jednocześnie jedną z dwóch form przygotowania zawodowego:
  • przyuczenie do wykonywania określonej pracy, które jest przeznaczone dla młodzieży uczęszczającej do szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy, szkoły podstawowej dla dorosłych; udział w tej formie edukacji zawodowej prowadzi do zdobycia umiejętności stanowiących część wymagań kwalifikacyjnych dla wybranego przez uczestnika zawodu i trwa do ukończenia przez niego szkoły, jednak nie dłużej niż 22 miesiące;
  • nauka zawodu, która jest przeznaczona dla młodzieży posiadającej ukończone gimnazjum/szkołę podstawową, uczącej się w branżowej szkole I stopnia lub uczestniczącej w kursach; udział w takiej formie edukacji zawodowej kończy się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych organizowanym przez okręgową komisję egzaminacyjną lub izby rzemieślnicze i prowadzi do uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz przygotowania do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika; nauka zawodu trwa 3 lata.


Uczestnictwo w OHP jest dobrowolne i bezpłatne.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi MWK OHP, odpowiedzialnymi za realizację celów związanych z wychowaniem, kształceniem i zatrudnieniem młodzieży są:

Hufce Pracy

Są jednostkami podległymi wojewódzkim komendom OHP. Zapewniają młodzieży zagrożonej wypadnięciem z systemu edukacji, zamieszkałej przede wszystkim w pobliżu jego siedziby (gmina, dzielnica, etc.) możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego oraz opiekę wychowawczą nakierowaną na profilaktykę, socjalizację i resocjalizację. Tutaj uczestnicy mają możliwość kontynuowania nauki i zdobycia zawodu w miejscu zamieszkania (forma tzw. dochodząca). Kształcenie zawodowe odbywa się w zakładach pracy pod kierunkiem instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kadra pedagogiczna hufców ściśle współdziała z pracodawcami, domami rodzinnymi i szkołami. W czasie wolnym od nauki i pracy organizowane są zajęcia o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym.

Ośrodki Szkolenia i Wychowania

Ośrodki podlegają wojewódzkim komendom OHP, zapewniają młodzieży zagrożonej wypadnięciem z systemu edukacji, zamieszkałej przede wszystkim w rejonie powiatu i/lub województwa, możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego realizowanego w warsztatach szkoleniowych OHP (a także u pracodawców i przedsiębiorców zewnętrznych) oraz opiekę wychowawczą dla uczestników zakwaterowanych w internacie, nakierowaną na profilaktykę, socjalizację i resocjalizację. Ośrodki pełnią też usługi o charakterze profilaktyczno-resocjalizacyjnym na rzecz środowiska lokalnego i społeczności miejscowej, w tym w ramach świetlic środowiskowych OHP. 
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2022-05-11
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator BIP Mazowieckiej Komendy OHP
Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-16
Osoba modyfikująca: Administrator BIP Mazowieckiej Komendy OHP
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.mazowiecka.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia