Informacje ogólne
Strona główna  >   Informacje   >   Informacje ogólne
Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP

Wojewódzka Komenda jest jednostką organizacyjną Ochotniczych Hufców Pracy. Jest dysponentem trzeciego stopnia budżetu OHP. W jej skład wchodzą wszystkie jednostki organizacyjne OHP, funkcjonujące na terenie danego Mazowsza.

Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką budżetową, nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw Rodziny i Polityki Społecznej. Są również stałym konsultantem projektów aktów prawnych i tym samym mają pewien wpływ na kierunki zmian i działań społecznych oraz edukacyjnych. Zakres tej działalności obejmuje kształcenie, wychowanie, aktywizację zawodową, zatrudnienie oraz przeciwdziałanie bezrobociu młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Poprzez możliwość uzupełnienia wykształcenia, realizacji przygotowania zawodowego, zdobycia zawodu i kwalifikacji, OHP stwarzają młodzieży zagrożonej wypadnięciem z systemu edukacji szansę aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym i na rynku pracy, a w konsekwencji redukują bierność społeczno-zawodową młodzieży i ograniczają krąg poszerzania się grupy tzw. NEET, czyli młodych osób, które nie kształcą się, nie pracują i nie szkolą. Udzielają również młodzieży ze środowisk defaworyzowanych wielopłaszczyznowej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów psychospołecznych, wychowawczych, socjalnych. Realizacja zadań i ich efekty podlegają bieżącemu monitorowaniu, ukierunkowanemu na ocenę ich skuteczności, jakości działań oraz zgodności z zakładanymi celami określonymi przepisami prawnymi i procedurami.

Główne zadania OHP są określone w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z późn. zm. oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy. Akty te określają zasadnicze obowiązki instytucji w odniesieniu do młodzieży. Należy do nich m. in. tworzenie możliwości:

  • uzupełnienia wykształcenia i zdobycia umiejętności lub kwalifikacji zmierzających do zatrudnienia i usamodzielnienia (działalność edukacyjna realizowana w ramach jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP: Hufiec Pracy - HP, Ośrodek Szkolenia i Wychowania - OSiW,);
  • powszechnego dostępu do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych (działalność realizowana w ramach z jednostek rynku pracy: Młodzieżowe Centrum Kariery – MCK, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży - CEiPM, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej – MCIZ).Nasze jednostki rozlokowane są na terenie województwa mazowieckiego w:

Ciechanowie
- Hufiec Pracy 7-5
- Warsztaty Szkoleniowo - Produkcyjne
- Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
- Młodzieżowe Biuro Pracy
- Mobilne Centrum Informacji Zawodowej

Garwolinie
- Hufiec Pracy 7-18
- Młodzieżowe Centrum Kariery

Grodzisku Mazowieckim
- Hufiec Pracy 7-31

Jaciążku
- Ośrodek Szkolenia i Wychowania 7-2
- Młodzieżowe Centrum Kariery

Kozienicach
- Hufiec Pracy 7-13
- Młodzieżowe Centrum Kariery

Legionowie
- Młodzieżowe Centrum Kariery

Mławie
- Hufiec Pracy 7-3
- Młodzieżowe Centrum Kariery

Ostrołęce
- Hufiec Pracy 7-2
- Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
- Młodzieżowe Biuro Pracy
- Mobilne Centrum Informacji Zawodowej

Płocku
- Hufiec Pracy 7-11
- Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
- Młodzieżowe Biuro Pracy
- Mobilne Centrum Informacji Zawodowej

Płońsku
- Hufiec Pracy 7-35

Pruszkowie
- Hufiec Pracy 7-26

Radomiu
- Młodzieżowe Centrum Kariery
- Ośrodek Szkolenia i Wychowania 7-3
- Warsztaty Szkoleniowo - Produkcyjne
- Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
- Młodzieżowe Biuro Pracy
- Mobilne Centrum Informacji Zawodowej

Siedlcach
- Hufiec Pracy 7-7
- Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
- Młodzieżowe Biuro Pracy
- Mobilne Centrum Informacji Zawodowej

Warszawie
- Hufiec Pracy 7-4
- Hufiec Pracy 7-6
- Hufiec Pracy 7-9
- Hufiec Pracy 7-28
- Hufiec Pracy 7-32
- Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
- Młodzieżowe Biuro Pracy
- Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
- Trzy Młodzieżowe Centra Kariery

Wołominie
- Hufiec Pracy 7-36

Wyszkowie
- Hufiec Pracy 7-8
- Młodzieżowe Centrum Kariery
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2022-05-11
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator BIP Mazowieckiej Komendy OHP
Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-12
Osoba modyfikująca: Administrator BIP Mazowieckiej Komendy OHP
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.mazowiecka.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia